کادر آموزشی و علمی
 

آموزگار کلاس اول:معصومه مهمان نواز

آموزگار کلاس دوم: خانم معصومه خدادادزاده

آموزگار کلاس سوم: خانم ناهید عنایتی

آموزگار کلاس چهارم: خانم الهام شمشیری

آموزگار پایه پنجم  : خانم نوشین ملکشاهی

آموزگار پایه ششم : خانم آسیه ولی تبار

آموزگار ديني: خانم فیروزه فرودی

آموزگار ورزش: آقای ارسام جوانمردی

مربی کتابخوانی  : خانم مریم عباسی