کادر آموزشی و علمی
     

آموزگار کلاس اول:معصومه مهمان نواز

آموزگار کلاس دوم: مهناز زنده نوش

آموزگار کلاس سوم: عظیمه مبین فر

آموزگار کلاس چهارم: طاهره جاوید

آموزگار پایه پنجم و ششم : خانم نمیرانیان- خانم کمالی

آموزگار ديني: فيروزه فرودي

آموزگار ورزش: ارسام جوانمردی

مربی کتابخوانی : خانم عباسی