دبستان پسرانه جمشید جم
 
 

کادر آموزشی و علمی

آموزگار کلاس اول:معصومه مهمان نواز

آموزگار کلاس دوم:

آموزگار کلاس سوم:

آموزگار کلاس چهارم:

آموزگار پایه پنجم  :

آموزگار پایه ششم :

آموزگار ديني:

آموزگار ورزش:

مربی کتابخوانی :