کادر اداری و اجرایی
 

معاون آموزشي:آناهيتا جوانمردی

معاون اجرایی و متصدی رایانه: فرشته شامرداني