دبستان پسرانه جمشید جم
 
 

کادر اداری و اجرایی

معاون آموزشي:آناهيتا جوانمردی

معاون اجرایی و متصدی رایانه: فرشته شامرداني