کادر اداری و اجرایی
     

معاون آموزشي:آناهيتا جوانمردی

معاون اجرایی و متصدی رایانه: فرشته شامرداني

مربی تربیتی : علی اکبر سلیمانی