مدیریت دبستان
 
مديريت:نوشين پشوتن
تحصیلات: لیسانس آموزش و پرورش ابتدایی