دبستان پسرانه جمشید جم
 
 

مدیریت دبستان

مديريت:نوشين پشوتن
تحصیلات: لیسانس آموزش و پرورش ابتدایی