دستاورد های آموزشی
     

دستاورد  های آموزشی

- قبولی   8 نفر از دانش آموزان پایه ششم در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی  استعداد درخشان