برنامه کلاسی
     

برنامه کلاسی پایه ششم  دبستان جمشیدجم

سال تحصیلی 97-96                                      آموزگاران :  خانم کمالی-خانم نمیرانیان

زنگ پنجم

زنگ چهارم

زنگ سوم

زنگ دوم

زنگ اول

 

اجتماعی

ریاضی

ریاضی

دینی

دینی

شنبه

علوم

دینی

ریاضی

انشا

املا

یکشنبه

فارسی

فارسی

ریاضی

علوم

علوم

دوشنبه

دینی

هنر

کامپیوتر

کار و فن آوری

تفکر و پژوهش

سه شنبه

انشا

آموزش

گاتها

آموزش

گاتها

ورزش

ورزش

چهارشنبه