درج مطلب
     
 
 

برنامه کلاسی پایه سوم  دبستان جمشیدجم

سال تحصیلی 97-96                        آموزگار خانم مبین فر

زنگ سوم

زنگ دوم

زنگ اول

 

اجتماعی

ریاضی

فارسی

املا

شنبه

کامپیوتر

فارسی

علوم

هنر

یکشنبه

آزمایشگاه

ورزش

دینی

دوشنبه

اجتماعی

املا

انشا

دینی

کتابخوانی

سه شنبه

انشا

ریاضی

علوم

چهارشنبه