درج مطلب
     
 

برنامه کلاسی پایه دوم  دبستان جمشیدجم

سال تحصیلی 97-96       آموزگار خانم زنده نوش

زنگ سوم

زنگ دوم

زنگ اول

 

دینی

دیکته

فارسی

ریاضی

شنبه

ریاضی

دینی

آزمایشگاه

هنر

یکشنبه

هنر

کتابخوانی

ورزش

دوشنبه

کامپیوتر

فارسی

علوم

سه شنبه

انشا

املا

ریاضی

چهارشنبه