درج مطلب

برنامه کلاسی پایه اول  دبستان جمشیدجم

سال تحصیلی 97-98     آموزگار خانم مهمان نواز

زنگ سوم

زنگ دوم

زنگ اول

فارسی-علوم

فارسی

آزمایشگاه علوم

شنبه

ریاضی

کتابخانه

فارسی

یکشنبه

هنر

دینی

ورزش

دوشنبه

ریاضی

فارسی

فارسی

سه شنبه

علوم

ریاضی

فارسی

چهارشنبه