درج مطلب
     
متن را وارد نمایید
درج مطلب
     
 
 

برنامه کلاسی پایه اول  دبستان جمشیدجم

سال تحصیلی 97-96                        آموزگار خانم مهمان نواز

زنگ پنجم

زنگ چهارم

زنگ سوم

زنگ دوم

زنگ اول

 

ورزش

ورزش

فارسی

فارسی

ریاضی

شنبه

علوم

ریاضی

فارسی

فارسی

هنر

یکشنبه

کتابخانه

علوم

آزمایشگاه

فارسی

فارسی

ریاضی

دوشنبه

هنر

دینی

دینی

کامپیوتر

کامپیوتر

سه شنبه

علوم

فارسی

فارسی

ریاضی

ریاضی

چهارشنبه