دبستان پسرانه جمشید جم
 
 

اخبار/مقالات

انجام معاینات دوره ای
معاینات قامت سنجی- بینایی سنجی- شنوایی ینجی از سوی مدرسه به منظور حفظ سلامت دانش آموزان  صورتر می گیرد

اتاق بهداشت
 
اخبار/مقالات