اخبار/مقالات
 
معاینات
معاینات دوره ای ( قد و وزن ) با همکای مرکز بهداشت بهارستان

بروشور
آموزش خود مراقبتی

وارنیش
طرح فلوراید تراپی

انجام معاینات دوره ای
معاینات قامت سنجی- بینایی سنجی- شنوایی ینجی از سوی مدرسه به منظور حفظ سلامت دانش آموزان  صورتر می گیرد
 
     
 
     
اخبار/مقالات