اخبار/مقالات
 
 
     
 
     
آزمایشگاه
 

آزمايشگاه دبستان براي استفاده كليه پايه ها مجهز گرديده است. داراي كمدهاي هوا شناسي،زيست شناسي، الكتريسيته، نور،خاك ،آب و ... می باشد.