دبستان پسرانه جمشید جم
اخبار/مقالات
   
 
 

آزمایشگاه

آزمايشگاه دبستان براي استفاده كليه پايه ها مجهز گرديده است. داراي كمدهاي هوا شناسي،زيست شناسي، الكتريسيته، نور،خاك ،آب و ... می باشد.