آزمایشگاه
 

 ازمايشگاه دبستان با حضور مسئول آزمایشگاه مجرب براي استفاده كليه پايه ها مجهز گرديده است. داراي كمدهاي هوا شناسي،زيست شناسي، الكتريسيته، نور،خاك ،آب و ... می باشد.