اخبار/مقالات
     
آزمایشگاه
     

آزمايشگاه دبستان براي استفاده كليه پايه ها مجهز گرديده است. داراي كمدهاي هوا شناسي،زيست شناسي، الكتريسيته، نور،خاك ،آب و ... می باشد.