کتابخانه
 
كتابخانه دبستان با بيش از ۸۰۰ جلد كتاب در زمينه هاي داستان، علمي، تخيلي، كمك درسي و ... براي كليه پايه هاي تحصيلي مناسب می باشد.