تکلیف روزانه
 
21/2
امتحان شفاهی فارسی از درس 1 تا 8
 
پرسش تمام نکات
دیکته از درس 8 فارسی دو  صفحه

17/2

16/2

15/2

14/2

10/2

9/2

7/2

3/2

2/2